1. Anvendelse og gyldighed
  1. Enhver leverance af produkter og/eller serviceydelser ('Produkter') sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.
  2. Købers angivelse af særlige vilkår i bestillingslisten/ordren m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Cafax skriftligt har accepteret disse.
  3. Ved enhver indgåelse af leje- og serviceaftale forudsættes, at kaffe og øvrige ingredienser købes hos Cafax.
 2. Kvittering/ordrebekræftelse
  1. Aftale mellem Cafax og Køber anses først for indgået, når Cafax har fremsendt ordrebekræftelse i form af en elektronisk kvittering. Købers eventuelle indsigelser imod kvitteringens indhold skal foreligge skriftligt og være Cafax i hænde samme dag, som kvitteringen modtages af Køber.
  2. Annullering eller ændring af en ordre kan herefter kun ske med Cafax' skriftlige godkendelse. Godkendelse af annullering eller ændring kan af Cafax gøres betinget af, at Køber erstatter sælgers omkostninger og tab ved annullering eller ændring.
 3. Priser
  1. Alle priser er ekskl. moms.
  2. Den endelige pris vil fremgå af Cafax' kvittering, og prisen tillægges den til enhver tid gældende moms, afgifter, eventuelle fragt og andre gebyrer.
  3. Ved ordrer under 750 kr. ekskl. evt. pant og punktafgifter tillægges administrationsgebyr på 85 kr.
  4. Cafax forbe­holder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstig­ninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.
  5. Priserne indeksreguleres pr. 1. januar 2018
  6. Miljøafgift: Cafax arbejder miljøbevidst og har fokus på en bæredygtig kaffe, derfor pålægges hver faktura et miljøtillæg på 25,00 kr.
   Miljøtillægget dækker over udgifter til bl.a. miljøtilsyn hos vores kaffeleverandører, certificeringer, grønenergi, samt energiafgifter til transport, bortskaffelse af emballage samt miljøvenlig bortafskaffelse af maskiner.

 4. Levering
  1. Cafax tilbyder fragtfri levering på de til kunden normale vareture. Uden for faste vareture tillægges fragt.
  2. Cafax leverer normalt kun inden for Danmarks riges grænser eksklusiv Færøerne og Grønland.
  3. Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.
  4. Cafax er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, hvis overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som Cafax ikke er herre over, jf. i øvrigt punkt 10.
  5. Leveringsstedet er det sted der er angivet i kvitteringen/ordrebekræftelsen.
 5. Betaling
  1. Betaling sker netto kontant, hvis ikke andet er aftalt.
  2. Betaler Køber ikke købesummen i rette tid, kan Cafax fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 1,5 % per påbegyndt måned.
  3. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.
 6. Ejendomsforbehold
  1. Cafax har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.
 7. Følgeskader/Indirekte tab
  1. Cafax er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indi­rekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.
 8. Reklamationer
  1. Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstat­ning skal fremsættes skriftligt til Cafax uden ugrundet ophold.
  2. Kunden mister adgangen til at påberåbe sig en misligholdelse fra Cafax side, såfremt kunden ikke giver skriftlig meddelelse herom til Cafax med angivelse af misligholdelsens beskaffenhed inden 3 arbejdsdage efter modtagelse af Materiellet. 

  3. En reklamation berettiger ikke kunden til at tilbageholde betalinger eller nogen del heraf.

  4. Under alle omstændigheder bortfalder samtlige misligholdelsesbeføjelser 12 måneder efter leveringsdatoen for nyt Materiel. For brugt Materiel er perioden 3 måneder.

   Fejl ved et produkt som følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke Køber bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.

 9. Force majeure
  1. Cafax er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Pro­dukter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsin­ket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Cafax' rimelige kontrolmuligheder som følge af aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.
 10. Delvis ugyldighed
  1. Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.
 11. Tvister
  1. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelig­hed, skal indbringes for retten ved Cafax ApS' værneting.

Cafax ApS
Middelfart, Januar 2018

Cookie politik på cafax.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og vurdere brugen af de enkelte elementer af cafax.dk. Ved at klikke videre på cafax.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies .